Historia początków urbanistyki

Historia początków urbanistyki

Urbanistyka, w potocznym rozumieniu tego słowa, jest dziedziną zajmującą się rozbudową i zagospodarowaniem przestrzennym miast. Pierwsze jej ślady odnajdujemy w starożytności. Już podczas Wielkiej Kolonizacji, w której brały udział greckie polis, powstały miasta, które świadczą o początkach urbanistyki. Grecy stosowali układ równoległych i prostopadłych ulic, krzyżujących się wokół centrum, w którym znajdowały się najważniejsze instytucje miejskie. W epoce brązu cywilizacje żyjące na terenie basenu Morza Egejskiego zaczęły świadomie zarządzać przestrzenią. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, ulice rozciągały się wokół centralnie usytuowanego placu. Dla wielu społeczności głównym kryterium, jakie decydowało o osiedleniu się, był dostęp do wody pitnej. Dlatego też większość pierwszych miast powstawało w pobliżu rzek. Innym ważnym elementem było zaspokajanie potrzeb społecznych, wyznaczenie miejsc handlu i rozrywki. Czynniki te spowodowały, że człowiek został niejako zmuszony do praktycznego zorganizowania dostępnej przestrzeni.